Startside.Billeder.Om klubben.Forums.

KLUBBENS LOVE:

§ 1    NAVN:

Østfyns Modelflyveklub, hjemmehørende i Nyborg Kommune.

 

§ 2 FORMÅL:

Formålet er at udbrede kendskabet og interessen for R.C. model-

flyvning og bygning.

 

§ 3 MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages alle, der vil indordne sig under foreningens

regler og love. Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Aktive medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

Som passivt medlem kan optages alle der ønsker at støtte klubben uden

at deltage aktivt. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 

§ 4 MEDLEMSBIDRAG:

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, og betales

 helårligt forud. Overskrides sidste indbetalingsdato, kan

 restancen tillægges et opkrævningsgebyr.
Formand og kasserer er kontingentfrie og øvrige bestyrelsesmedlemmer
betaler 50% af kontingentet.

 

§ 5 REGNSKAB & FORMUE:

Indtægter og formue må kun anvendes til klubbens formål. Regnskabs-

året er kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor valgt på

generalforsamlingen. Kasseren forestår regnskabsføringen og dispo-

nerer i henhold til de af bestyrelsen udstukne retningslinier.

 

§6 GENERALFORSAMLING:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes mindst 3 uger i forvejen, igennem internettet.

 

 Generalforsamlingens dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.

 

2.  Formandens beretning.

 

3.  Kasserens beretning.

 

4.  Indkomne forslag.

 

5.  Valg af bestyrelse og revisor.

 

6. Kåring af årets ØMFér.

 

7.  Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvor de tre er på valg i lige

år, og to i ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde mindst

to uger inden generalforsamlingen.

 

Afgørelser og valg, træffes ved alm. flertal.

 

Der nedsættes udvalg bestående af to medlemmer og et bestyrelsesmedlem i følgende udvalg:

 

Indendørsflyvning,

 

Aktivitet/udstilling, 

 

Flyveplads/klubhus, 

 

Skolefly/uddannelse.

 

Udvalgsmedlemmerne vælges for et år af gangen og bestyrelsen beslutter på sit konstituerende møde, hvem der bliver bestyrelsens repræsentanter.

 

 

§ 7  OPLØSNING:

Opløsning af klubben kan ske når 3/4 af medlemmerne stemmer

herfor, på en i den anledning indkaldt generalforsamling.

I så fald tilfalder klubbens midler Nyborg Kommune, målrettet til støtte for 

ungdomsarbejdet  i kommunens øvrige klubber og foreninger.

 

 

Revideret og enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen d. 12/3 09.

§ 4 Medlemsbidrag er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2015.